Bộ môn tự động

Bộ môn Điều khiển tự động

  • Văn phòng: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 08-3 730 5317
  • Website: http://fee.ptithcm.edu.vn/bo-mon-tu-dong
  • Trưởng Bộ môn: TS. Chung Tấn Lâm

Nhân sự

  • TS. Chung Tấn Lâm – Trưởng Bộ Môn
  • TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện

Môn học phụ trách

  • Kỹ Thuật Logic lập trình (PLC)
  • Cơ sở điều khiển tự động
  • SCADA