Bộ môn Xử Lý Tín Hiệu Và Truyền Thông

Văn phòng bộ môn

Nhân sự

  • TS. Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Bộ Môn
  • TS. Nguyễn Lương Nhật
  • ThS. Lê Thị Thanh

Môn học phụ trách

  • Xử lý tín hiệu số
  • Xử lý ảnh
  • Xử lý tiếng nói
  • Kỹ thuật phát thanh truyền hình
  • Xử lý tín hiệu số thời gian thực
  • Chuyên đề