Bộ môn Xử Lý Tín Hiệu Và Truyền Thông

Văn phòng bộ môn

Nhân sự

  • TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện – Trưởng Bộ Môn
  • TS. Nguyễn Thanh Bình
  • TS. Nguyễn Lương Nhật
  • ThS. Nguyễn Nhật Minh

Môn học phụ trách

  • Xử lý tín hiệu số
  • Xử lý ảnh
  • Xử lý tiếng nói
  • Kỹ thuật phát thanh truyền hình
  • Xử lý tín hiệu số thời gian thực
  • Chuyên đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>