Các chuyên ngành

Chương Trình Giáo Dục Đại Học năm 2016

Tên chương trình: Công nghệ kỹ thuật điện tử

Trình độ đào tạo: Đại Học

  • Ngành đào tạo: Điện tử máy tính, Xử lý tín hiệu và truyền thông
    • Điện tử máy tính: Làm việc trong các lĩnh vực thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng, tự động hóa.
    • Xử lý tín hiệu và truyền thông: Làm việc trong các lĩnh vực điện tử ý sinh, xử lý ảnh, phát thanh truyền hình.

Loại hình đào tạo: Chính Quy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>