Ban Chủ Nhiệm Khoa

Chủ nhiệm khoa: TS. Nguyễn Lương Nhật

Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động trong Khoa và trực tiếp quản lý:

  • Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
  • Hợp tác quốc tế
  • Chương trình đạo tạo đại học và sau đại học
  • Công tác phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất và trang thiết bị.
  • Quan hệ doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh khoa

Điện thoại: 08-7305317

Email: nhatnl@ptithcm.edu.vn

Phó chủ nhiệm khoa: TS. Nguyễn Thanh Bình

Phụ trách đào tạo đại học và công tác sinh viên

  • Hoạt động đào tạo đại học các hệ
  • Hoạt động đoàn thể của sinh viên và cựu sinh viên

Điện thoại: 08-3 730 5317

Email: binhnt@ptithcm.edu.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *