Qui định và biểu mẫu cho sinh viên

Phiếu đăng ký thực tập tốt nghiệp: http://fee.ptithcm.edu.vn/wp-content/uploads/2018/04/Phieu-dang-ky-TTTN.doc

Phiếu đăng ký đề tài tốt nghiệp: http://fee.ptithcm.edu.vn/wp-content/uploads/2018/04/Phieu-dang-ky-de-tai-TN.doc

Phiếu đăng ký và đề cương Nghiên cứu khoa học sinh viên: http://fee.ptithcm.edu.vn/wp-content/uploads/2018/04/PhieuDangKy-De-Tai-NCKH-SV.docx

http://fee.ptithcm.edu.vn/wp-content/uploads/2018/04/Mau-nhan-xet-de-tai-tot-nghiep-danh-cho-nguoi-huong-dan.doc

[gview file=”http://fee.ptithcm.edu.vn/wp-content/uploads/2018/04/Mau-nhan-xet-de-tai-tot-nghiep-danh-cho-nguoi-huong-dan.doc”]

Comments are closed.