Bộ môn tự động

Bộ môn Điều khiển tự động

 • Văn phòng: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 08-3 730 5317
 • Website: http://fee.ptithcm.edu.vn/bo-mon-tu-dong
 • Trưởng Bộ môn: TS. Chung Tấn Lâm

Nhân sự

 • TS. Chung Tấn Lâm – Trưởng Bộ Môn
 • ThS. Trần Quang Thuận
 • TS. Nguyễn Quốc Uy
 • ThS. Vũ Anh Đào

Môn học phụ trách

 • Kỹ Thuật Logic lập trình (PLC)
 • Cơ sở điều khiển tự động
 • SCADA