Các ngành đào tạo

1. Ngành CN KT Điện, Điện tử:
  • Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử máy tính
  • Chuyên ngành Xử lý tín hiệu & Truyền thông.
2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá:
  • Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển
  • Chuyên ngành Tự động hóa.

Trình độ đào tạo: Đại Học

Loại hình đào tạo: Chính Quy