Đề tài dự án

  • Dự án 1: Thực hiện hệ thống cân kiểm tra phân loại sản phẩm trên băng tải.
  • Dự án 2: Nghiên cứu tự động hóa hoạt động cẩu container.
  • Dự án 3: Nghiên cứu chế tạo các thiết bị cho hệ thống nhà thông minh.
  • Dự án 4: Nghiên cứu chế tạo các thiết bị tự động hóa cho nông nghiệp.
  • Dự án 5: Nghiên cứu ứng dụng IoT trong các nhà máy công nghiệp.