Nhân sự

TS. Nguyễn Lương Nhật

 • Chức vụ: Trưởng Khoa
 • Bộ môn: Xử lý tín hiệu và truyền thông
 • Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu
 • Môn giảng dạy: Xử lý tín hiệu số, lý thuyết mạch
 • Email: nhatnl@ptithcm.edu.vn
 • Website: 

TS. Nguyễn Thanh Bình

 • Chức vụ: Phó Trưởng Khoa/Trưởng Bộ Môn
 • Bộ môn: Xử lý tín hiệu và truyền thông
 • Hướng nghiên cứu: Xử lý ảnh
 • Môn giảng dạy: Kỹ thuật phát thanh truyền hình, xử lý ảnh
 • Email: binhnt@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân:

TS. Chung Tấn Lâm

 • Chức vụ: Trưởng Bộ Môn
 • Bộ môn: Tự động
 • Hướng nghiên cứu: Hệ thống nhúng, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
 • Môn giảng dạy: Hệ thống nhúng
 • Email: lamct@ptithcm.edu.vn
 • Website: 

ThS. Phạm Thế Duy

 • Chức vụ: Trưởng Bộ Môn
 • Bộ môn:Điện tử máy tính
 • Hướng nghiên cứu: Hệ thống nhúng, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
 • Môn giảng dạy: Điện tử số, Kỹ thuật vi xử lý, Hệ thống nhúng, PLC, Thiết bị ngoại vi và ghép nối, Mạng cảm biến
 • Email: duypt@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân:

ThS. Trần Quang Thuận

 • Chức vụ: Tổ Trưởng tổ thí nghiệm thực hành
 • Bộ môn: Tổ thí nghiệm thực hành
 • Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
 • Môn giảng dạy: Lý thuyết điều khiển tự động, lý thuyết mạch, mạch điện tử
 • Email: thuantq@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân:

TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện

 • Chức vụ: Giảng viên 
 • Bộ môn: Tự động
 • Hướng nghiên cứu: Xử lý tín ảnh, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
 • Môn giảng dạy: Cơ sở điều khiển tự động, mạng cảm biến.
 • Email: nguyentatbaothien@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân:

ThS. Lê Thị Thanh

 • Chức vụ: Giảng viên 
 • Bộ môn: Điện tử máy tính
 • Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu, mật mã
 • Môn giảng dạy: Xử lý tín hiệu số, mật mã học
 • Email: thanhlt@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân:

ThS. Nguyễn Lan Anh

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn: Điện tử máy tính
 • Hướng nghiên cứu: Trường điện từ
 • Môn giảng dạy: Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần, điện tử số, Cấu kiện điện tử.
 • Email: anhnl@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân:

ThS. Phạm Thị Đan Ngọc

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn: Tổ thí nghiệm thực hành
 • Hướng nghiên cứu: Vô tuyến nhận thức, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
 • Môn giảng dạy: Điện tử số, 
 • Email: ngocptd@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân:

ThS. Nguyễn Trọng Huân

ThS. Phạm Xuân Minh

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn: Tổ thí nghiệm thực hành
 • Hướng nghiên cứu: Điều khiển tự động
 • Môn giảng dạy: Thiết kế IC số, điện tử số
 • Email: minhpx@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân:

ThS. Ngô Đình Phong

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn: Điện tử máy tính
 • Hướng nghiên cứu: Đo lường và xử lý tín hiệu
 • Môn giảng dạy: Kỹ thuật đo lường, Cấu kiện điện tử.
 • Email: phongngo@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân:

ThS. Hồ Nhựt Minh

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn: Xử lý tín hiệu và truyền thông
 • Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
 • Môn giảng dạy: Xử lý tín hiệu số, Lý thuyết mạch, Điện tử số.
 • Email: minhho@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân:

Phạm Thị Như Quỳnh