Tầm nhìn và Sứ mạng

  • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong các lĩnh vực điện – điện tử như: Hệ thống nhúng, điện tử công nghiệp, tự động hóa, thiết kế IC, và công nghệ thông tin.
  • Thực hiện nghiên cứu khoa học và công bố các công trình lý thuyết tiếp cận trình độ khu vực và thế giới. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện – điện tử, và công nghệ thông tin.
  • Góp phần đưa Học Viện trở thành đơn vị đầu ngành trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực ICT của Việt Nam.