GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2

Khoa Kỹ thuật Điện tử 2 (KTĐT2) là đơn vị đào tạo trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điện, Điện tử và Tự động hóa.
Ở bậc đại học, khoa KTĐT2 đào tạo 02 ngành:
1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử: có 04 chuyên ngành
2. Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa: có 02 chuyên ngành
♦ Nhiệm vụ của Khoa
  • Tổ chức xây dựng, bổ sung, cải tiến, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo các môn thuộc chuyên ngành Viễn thông ở các bậc học của các loại hình đào tạo được giao phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Tổng công ty và tiến bộ khoa học của thế giới. Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo đã được Giám đốc Học viện phê duyệt.
  • Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ giáo viên thuộc Khoa. Quản lý lao động, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của Học viện và pháp luật của Nhà nước.
  • Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, nội quy, quy chế của cấp trên. Quản lý toàn diện học sinh – sinh viên thuộc Khoa về các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, nhân sự, rèn luyện, lao động, chế độ chính sách, xử lý kết quả học tập, kỷ luật khen thưởng, nhận xét học sinh – sinh viên hàng năm và cả khóa theo quy định. Phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.
  • Tổ chức, chỉ đạo và tổng kết phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong Khoa. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Học viện, Tổng công ty và các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của mình.