LAB Điện – Điện Tử Ứng Dụng

GIỚI THIỆU

Lab thông tin vô tuyến do TS. Chung Tấn Lâm thành lập năm 2016 và định hướng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến điện – điện tử ứng dụng.

Các hướng nghiên cứu hiện tại bao gồm: chế tạo các thiết bị điện tử sử dụng trong công nghiệp, điều khiển nhà thông minh, thành phố thông minh ….

LIÊN HỆ

  • Phòng LAB: 09 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84-83-8291-692
  • Fax. : +84-83-8291-692

NHÂN SỰ

Nghiên cứu viên chính

TS. Chung Tấn Lâm

ThS. Phạm Thế Duy

Nghiên cứu viên 

ThS. Phạm Thị Đan Ngọc

ThS. Phạm Xuân Minh

  • Hướng nghiên cứu: điều khiển, thiết kế IC
  • Email: minhpx@gmail.com

ThS. Nguyễn Toàn Văn

ThS. Nguyễn Trọng Huân

Nghiên cứu sinh và sinh viên thạc sĩ

Đang cập nhật

CỰU THÀNH VIÊN (ALUMNI)

Nghiên cứu viên

1. Nguyễn Trọng Kiên: Điện tử y sinh

Nghiên cứu sinh và sinh viên thạc sĩ

Đang cập nhật

Sinh viên đại học

Đang cập nhật