Thông báo V/v đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến của dịch Covid-19 tại Việt Nam, để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch Covid-19 trong toàn thể sinh viên Học viện Cơ sở; Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Học viện, Học viện Cơ sở thông báo đến các sinh viên đang học tập và nội trú về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Chi tiết xem Tại đây.