Bộ môn Xử lý tín hiệu và truyền thông

I. Văn phòng Bộ môn Xử lý tín hiệu và truyền thông

II. Các môn học phụ trách

 • Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần
 • Xử lý tín hiệu số
 • Lý thuyết thông tin
 • Truyền thông số
 • Mạng cảm biến
 • Cơ sở mật mã học
 • Đồ án thiết kế hệ thống số
 • Thị giác máy tính
 • Xử lý tín hiệu số thời gian thực
 • Đồ án xử lý tín hiệu số
 • Xử lý tín hiệu trong hệ thống truyền thông
 • Chuyên đề xử lý tín hiệu và truyền thông
 • Xử lý ảnh
 • Xử lý tiếng nói
 • Xử lý ảnh y sinh
 • Công nghệ phát thanh truyền hình số
 • Truyền thông đa phương tiện

III. Nhân sự

TT

Họ và tên Chức vụ

Email

1

TS. Nguyễn Trọng Kiên

Trưởng bộ môn

kiennt@ptithcm.edu.vn

2

TS. Nguyễn Lương Nhật

Giảng viên

nhatnl@ptithcm.edu.vn

3

TS. Nguyễn Thanh Bình

Giảng viên

binhnt@ptithcm.edu.vn

4

ThS. Hồ Nhựt Minh

Giảng viên

minhho@ptithcm.edu.vn