Lab Hệ thống nhúng

I. Văn phòng Lab Hệ thống nhúng

II. Giới thiệu về Lab Hệ thống nhúng

Phòng thí nghiệm hệ thống nhúng được thành lập phù hợp với xu hướng IoT hiện nay. Cùng với việc ứng dụng IoT hệ thống nhúng ngày càng mở rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và kết nối vào mạng internet toàn cầu, cho phép triển khai vô số các ứng dụng hiện nay và trong tương lai. Hệ thống nhúng và IoT xuất hiện ngày càng nhiều trong các lĩnh vực trong Đô thị thông minh như: giao thông thông minh, chăm sóc sức khỏe thông minh, nông nghiệp thông minh, giao nhận hàng hóa thông minh, giao thông công cộng thông minh, nhà thông minh, năng lượng thông minh, giáo dục thông minh…

III. Nhiệm vụ Lab Hệ thống nhúng

  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ về lĩnh vực hệ thống nhúng và IoT
  • Nghiên cứu phát triển sản phẩm ứng dụng tiến tới chuyển giao, thương mại hóa
  • Đào tạo và huấn luyện kỹ năng nghiên cứu về lĩnh vực hệ thống nhúng và IoT cho sinh viên
  • Hoạt động hợp tác giữa Phòng thí nghiệm với các đối tác công nghệ khác.