I. Văn phòng Tổ Thực hành Điện Tử

II. Các môn học phụ trách

  • Các học phần Thí nghiệm – Thực hành: Lý thuyết mạch, Cấu kiện Điện tử, Cơ sở đo lường Điện tử, Điện tử số, Điện tử tương tự, Điện tử công suất, Điều khiển tự động, Hệ thống nhúng, PLC,…
  • Thực hành cơ sở
  • Thực hành chuyên sâu
  • Phần mềm mô phỏng
  • Mô hình hóa và mô phỏng

III. Nhân sự

TT

Họ và tên Chức vụ

Email

1

ThS. Nguyễn Trọng Huân

Tổ trưởng

huannt@ptithcm.edu.vn

2

TS. Phạm Thị Đan Ngọc

Giảng viên

ngocptd@ptithcm.edu.vn

3 ThS. Trần Đình Đạt Giảng viên datdt@ptithcm.edu.vn