Năm 2022, Khoa Kỹ thuật Điện tử 2 cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (mã BVS) sẽ tuyển sinh 02 ngành là ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử và ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa cụ thể như sau:

TT

Trình độ đào tạo Mã ngành/Nhóm ngành xét tuyển Tên ngành/Nhóm ngành
xét tuyển
Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp xét tuyển
XT dựa vào KQ thi TN THPT(1) Xét tuyển kết hợp(2)

XT dựa vào KQ ĐGNL, ĐGTD(3)

1

Đại học 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 70 5 5 Toán, Lý, Hóa (mã A00);
Toán, Lý, Anh (mã A01).

2

Đại học

7520216

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

65

5

5

Tổng cộng: 135 10 10

Ghi chú:

(1) Tên phương thức XT: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT (mã phương thức XT trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT là 100);

(2) Tên phương thức XT: Xét tuyển kết hợp (mã phương thức XT trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT là 410);

(3) Tên phương thức XT: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (mã phương thức XT trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT là 402);

Thí sinh sử dụng Tên và mã các phương thức xét tuyển nêu trên để đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (Áp dụng cho cả thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển riêng mà Học viện đã công bố).

Điểm trúng tuyển các năm:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Năm 2018

Năm 2019 Năm 2020

Năm 2021

Điểm trúng tuyển

Thứ tự nguyện vọng Điểm trúng tuyển Thứ tự nguyện vọng Điểm trúng tuyển

Thứ tự nguyện vọng

Xét tuyển kết hợp

Xét tuyển theo điểm thi THPT
Điểm trúng tuyển Điểm trúng tuyển

Thứ tự nguyện vọng

1

7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 16,50 TTNV<=10 17,00 TTNV<=2 20,25 TTNV<=2 19,30 TTNV<=2
2 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 23,78 19,40

TTNV<=4

Chi tiết về Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử: Xem tại đây.

Chi tiết về Ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa: Xem tại đây.